ГМО = ДИАБЕТ, РАК… СМЪРТ от Росица Тодорова – част 3
A- A+
Публикувано на април 19th, 2012

Предсказанията на Ванга

«Природата се задъхва. Първи ще загинат пчелите»

       На своите близки Ванга настойчиво повтаряла: «Ако хората знаеха какво им предстои, нямаше да искат нито за миг да оста­нат на земята… Ще настъпи ден, когато от лицето на земята ще изчезнат различни растения, зеленчуци, животни… Преди всичко лукът, чесънът, пиперът. След това ще дойде ред на пчелите, а млякото ще стане вредно за пиене… »

         Няколко дни след смъртта на българската пророчица, в един рускоезичен вестник в Канада е публикувано писмото на Алек­сандър Обновленньш, пчелар по профессия, под заглавие «Пред­сказанието на Ванга се сбъдва».

Ще цитираме писмото изцяло:

«Не минава и ден, без да ми позвънят и да ме попитат: «Има­те ли мед от елда?» Но такъв мед в Онтарио няма!

        Отдавна нито в САЩ, нито в Канада има дори слънчогледов мед. Медът от елда е хранителен целебен продукт със специфи­чен вкус и аромат.

         Почти всяка година в Русия аз насочвах пчелите си към елда­та. Чистият мед от елда се получава трудно дори в големите кол­хозни полета. Защото елдата е капризно растение. Дори в идеал­ни условия тя отделя нектар само сутрин. В останалото време пчелите събират нектар от цветовете на други растения. Но и смесеният мед, в който елдата е примерно 20-40 процента, е ху­бав. Дошлите от Русия или Украйна в Канада търсят такъв мед и не го намират, защото в Канада елдата не е на почит.

        Някога я сееха много, но основно за храна на животните или за износ. Канадците не обичат каша от елда…

           През 1995 г. успях да намеря фермер, който отглеждаше елда недалеч от Торонто. Джими беше канадец четвърто поколение, прадядо му и прабаба му бяха дошли в Канада от Украйна, фа­милията им беше Ковалски. Джими ми показа три ниви с елда и с неговото любезно разрешение аз водех там своите пчели. Но само веднъж произведох мед, който приличаше на мед от елда.

        През 1997 г. Джими за последен път зася елда, аз не произве­дох мед, а той не можа да продаде елдата.

Защо елдата не дава нектар?

         Затова са виновни инженерите генетици. Те въведоха сорт, който ражда зърно, но не дава нектар. Уви те не спряха дотук с въвеждането на изкуствени видове растения. Сега генетиците работят над създаването на семена за еднократна употреба -зърнени храни, плодове, зеленчуци, фуражи, които не могат да възпроизвеждат семена. Фермерите трябва всяка година да ку­пуват семена за посев. Не само едрите стопанства, но и обикно­вените стопани ще бъдат поставени в зависимост от продаващи­те компании…

Защо генното инженерство заплашва пчеларството?

       Първо, ние вече загубихме слънчогледа и елдата. Второ, в близките години толкова ще се свие отрасълът, че самото пчелопроизводство може да изчезне. Ще останем без мед, пчелно млечице, прополис, пчелен прашец. И без пчели, тези чудни насекоми, които са се появили на планетата много по-рано от човечеството. Сбъдва се предсказанието на Ванга, че първи на земята ще загинат пчелите… „

         САЩ призовават да се засили развитието и използването на биотехнологиите в отглеждането на зърнените култури, за да се реши проблемът с глада и бедността в развиващите се страни. Групата на Зелените от Източна Европа и бившия СССР са про­тив предложенията на САЩ да се приложат селскостопанските технологии в техните региони. Оказва се, че компаниите, заети с ииотехнологиите в селското стопанство, харчат 50 милиона до­лара само за да влияят на световната обществена политика в областта на генномодифицираните продукти .С увеличаването на съпротивата на потребителите за използването на ГМО биотехнологичните компании прилагат много усилия, за да пласи­рат своите ГМО зърнени култури в страни от третия свят и ико­номически слаборазвитите страни колкото може по-бързо. Под формата на „благородната кауза“ да се реши проблемът с глада и бедността в бедните и развиващите се страни, няколко мощни биотехнологични компании създават глобален хаос и обществе­ни протести. Натискът, с който се опитват да внедрят тези експе­риментални чудовищни продукти в търговията в цял свят, е по-вече свързан с корпоративните печалби, отколкото със снабдя­ването с продоволствие на гладуващите народи.

          Дебатите по въпроса за безопасността и производството на I ‘М-зърнените култури продължават не само в Европа, но и в много страни от бившия соцлагер, където през 2000 г. САЩ са вложили около 30 милиона долара, за поддържането на агроби-отехнологиите. Организациите от Източна Европа, които изди­гат лозунги за опазването на околната среда, смятат за престъпле­ние техните страни да поддържат селскостопанските биотехнологии. Украинците се тревожат не само от наследството на Чер­нобил и ядрените технологии, но и от новата опасност – генното модифициране на селскостопанската продукция. Руснаците са информирани от Организацията на ООН по промишленото раз­витие, че генномодифицирана соя на фирмата Монсанто вече се отглежда за търговски цели, като се използва пестицидът „Ра-ундъп“, но дори длъжностните лица в страната не получават ин­формация директно от самата компания. Известно е също, че гранснационалните корпорации плащат на руски институти за провеждането на опитите с ГМО с цел да се заобиколят регула­торните системи.

           И в България днес липсват регулаторни рамки за контрол над производството на ГМО, макар че те вече са нелегално на нашия пазар. Геннообработени организми се използват в производст­вото на почти всички хранителни стоки, без да бъдат уведомени за това потребителите. И това, ако не е престъпление?! Затова въпросът пред обществото не трябва да засяга само освобожда­ването на ГМО в околната среда, а кои международни и нацио­нални производителки на хранителни стоки нелегално ни тровят с модифицирани организми. Погледнете картофите по пазарите, не ви ли приличат на генномодифицирани? Никой не е наясно какво расте по нашите полета и какво ядем. В същото време аме­рикански организации като US AID и Citizens Network Agribusiness Alliance, сред чиито членове има и представители от Монсанто, оказват натиск върху длъжностните лица в много страни да прокарат през парламентите закона за безопасността на ГМО.

         Много страни от Източна Европа, включително и България, които са членки ЕС, се стремят да съгласуват правната си уред­ба с тази на ЕС. Системата на санкциониране в САЩ за ГМО е много либерална. А в Европа най-върлите й противници са ун­гарците.

           България днес се раздвоява между производителите на семе­на от САЩ – Монсанто и Пионер, които предлагат ГМ-царевич-но зърно, от една страна, и преработвателни компании като бел­гийската компания „Амилиум“ и британския търговец на зърно „Гленкор“, които изнасят продукция за пазарите на ЕС и искат чиста от ГМО продукция, от друга. Тези компании започнаха да искат сертификат за чистотата на българската царевица. Липса­та на маркировка и следователно възможност за следене за на­личието на ГМО заплашват да унищожат износа на България за страни от ЕС.

         Петер Росет от групата „Фуд Фест“ от САЩ и Института за
стратегии в развитието и продоволствената политика твърди:
„Регулаторните органи в САЩ—— FDA (Агенцията по санита-
рен контрол върху хранителните продукти и лекарствата), ЕРА
(А генцията за защита на околната среда) и USDA – буквално нехаят по отношение на въпросите за здравето на човека и оцен­ките на екологичния риск от трансгенните зърнени култури. И гова е меко казано престъпно. Другите страни имат всички осно­вания за тревога по повод експорта и продоволствената помощ ОТ САЩ.:. „

       Групи от Източна Европа и от СНГ(Съюза на независимите държави) написаха обръщение към Сената на САЩ, в което замразиха своята загриженост и изискване парите от тази помощ да бъдат похарчени за оценка на риска за околната среда, здра­вето и социално-икономическите последици от използването на I М-зърнените култури или за поддържане на органичното сел­ско стопанство. Обръщението е подписано от повече от 20 орга-I гизацйи от девет страни, изпратено е на сенаторите и посолства­та на САЩ в няколко страни от региона, включително Русия, Украйна, Беларус, Молдова и Грузия.

         Известно е, че в Беларус немската фирма AgrEvo (филиал на Aventis) работи достатъчно активно с транегенно цвекло. Много iaпадни фирми са патентовали редица трансгенни организми в страната.

          В България няма законодателна и информационна база за контрол на внасяните храни за съдържание на ГМО.

Русия вече издава лицензи за официално внасяне на ГМО.

         Глобализацията е сериозен факт и за нас, обикновените хора, изходът е само един – осъзнаване на надвисналата опасност от I МО, активизиране на борбата срещу тях и разработване на ал­тернативни агротехнологии, които използват природните зако­ни, а не са насилие над тях. Ние имаме конституционното право да живеем в благоприятна природна среда и то трябва да се от­стоява.

Списък на хранителните продукти с ГМ-съставки (подготвени от международната еколози41 на организация Гринпийс)

 

       Хиляди продукти, които се предлагат в магазините по цял свят, включват компоненти, получени от ГМ-растения. И в България се сблъскваме с проблема, свързан с липсата на маркировка за наличието им в храните. Гринпийс е съставила списъка на база­та на анкета сред представители на хранителни компании в САЩ. Посочените храни не се срещат само в американските магазини, но и в целия свят. Изброените компании са потвърдили, че тях­ната продукция може и вероятно съдържа ГМ-компоненти, или не отричат, че такива са използвани.

ВНИМАНИЕ!

          Когато купувате храни от магазините, обръщайте вни­мание на следните компоненти: царевично масло, цареви­чен сироп, царевично нишесте, соев белтък, соево масло, лецитин, соев сос, памучно масло и канола масло. Те са ген-нообработени добавки и са опасни за вашето здраве!

 

Детски храни

 

 • Macaroni and Beef Vegetable and Beef Corn & Sweet Potato Country Garden Vegetable
 • Beech Nut («Table Time»meals)
 • Turkey Stew Macaroni &Cheese
 • Seashells Priraavera Chicken &Stars Vegetable Stew w/Beef Spaghetti Rings Chicken Stew
 • Nabisco (Phillip Morris)
 • Arrowroot Teething Biscuits
 • Infant formula Carnation Infant
 • Formulas (Nestle)
 • AlSoy
 • Good Start
 • Follow Up
 • Follow Up Soy
 • Enfamil Infant Formulas (Mead Johnson)
 • Fnfamil with Iron Enfamil Low Iron Enfamil A. R. Enfamil Nutramigen Enfamil Lacto Free Enfamil 22
 • Enfamil Next step (на соева и млечна основа) Enfamil Pro Soybee
 • Isomil Infant Formulas (Abbot Labs)
 • lsomil Soy
 • Isomil Soy for Diarrhea
 • Similac (Abbot Labs)
 • Similac Lactose Free Similac with Iron Similac Low Iron
 • Similac Alimentum
 • Зърнени запусни
 • General Mills
 • Cheerios Wheaties Total
 • Corn Chex Lucky Charms Trix Kix
 • Golden Grahams Cinnamon Grahams Count Chocula Honey Nut Chex Frosted Cheerios Apple Cinnamon Cheerios Multi Grain Cheerios Frosted Wheaties Brown Sugar &Oat Total Basic 4 Reeses Puffs French Toast Crunch
 • Kellogg’s
 • Frosted Flakes Corn Flakes Special K Raisin Bran Rice Krispies Corn Pops Product 19
 • Smacks Froot Loops
 • Marshmallow Blasted Fruit Loops
 • Apple Jacks
 • Crispix
 • Smart Start
 • All Bran
 • Complete Wheat Bran
 • Complete Oat Bran
 • Just Right Fruit &Nut
 • Honey Crunch Corn Flakes
 • Raisin Bran Crunch
 • Cracklin ‘Oat Bran
 • Country Inn Specialties (all varieties)
 • Mothers Cereals (Quaker)
 • Toasted Oat Bran
 • Peanut Butter Bumpers
 • Groovy Grahams
 • Harvest Oat Flakes
 • Harvest Oat Flakes w/Apples &
 • Almonds
 • Honey Round Ups
 • Post (Kraft/Phillip Morris)
 • Raisin Bran Bran Flakes Grape Nut Flakes Grape Nut O’s
 • Fruit &Fibre date, raisin and walnut Fruit &Fibre peach, raisin and almond Honey Bunch of Oats Honey Nut Shredded Wheat
 • Honey Comb Golden Crisp Waffle Crisp Cocoa Pebbles Cinna Crunch Pebbles Fruity Pebbles Alpha Bits
 • Post Selects Cranberry Almond Post Selects Banana Nut Crunch Post Selects Blueberry Morning Post Selects Great Grains
 • Quaker
 • Life
 • Cinnamon Life
 • 100% Natural Granola
 • Toasted Oatmeal
 • Toasted Oatmeal Honey Nut
 • Oat Bran
 • Cap’n Crunch
 • Cap’n Crunch Peanut Butter Crunch
 • Cap’n Crunch Crunchling Berrien
 • Бонбони
 • Cadbury (Cadbury/Hershey’s)
 • Mounds
 • Almond Joy
 • York Peppermint Patty
 • Dairy Milk
 • Roast Almond
 • Fruit&Nut
 • Hershey’s
 • Kit Kat
 • Reese’s Peanut Butter Cups
 • Mr. Goodbar
 • Special Dark
 • Milk Chocolate
 • Kisses
 • Symphony
 • Kraft (Kraft/Phillip Morris)
 • Toblerone (всички видове)
 • Mars
 • M&M (всички видове) Snickers
 • Three Musketeers Milky Way Twix
 • Nestle
 • Crunch
 • Milk Chocolate Chunky Butterfmger 100 Grand
 • Напитки и десерти
 • Carnation (Nestle)
 • Hot Cocoa Mixes: Rich Chocolate Double Chocolate
 • Milk Chocolate Marshmallow Madness Mini Marshmallow No Sugar
 • Hershey’s
 • Chocolate Syrup
 • Special Dark Chocolate Syrup
 • Strawberry Syrup
 • Nestle
 • Nesquik
 • Strawberry Nesquik
 • Swiss Miss (ConAgra)
 • Hot Cocoa Mixes: Chocolate Sensation Milk Chocolate Marshmallow Lovers Marshmallow Lovers Fat Free No Sugar Added
 • Сосове и маринати Del Monte (Nabisco) (Nabisco/Phillip Morris)
 • Ketchup
 • Heinz
 • Ketchup (regular & no salt) Chili Sauce Cocktail Sauce Heinz 57 Steak Sauce
 • Hellman’s (Bestfoods)
 • Real Mayonnaise Light Mayonnaise Low Fat Mayonnaise
 • Hunt’s (ConAgra)
 • Ketchup (обикновен и без сол)
 • КС Masterpiece (Clorox)
 • Original BBQ sauce Garlic &Herb Marinade Money Teriyaki Marinade
 • Kraft (Kraft/Phillip Morris)
 • Miracle Whip (всички видове) Kraft Mayonnaise (всички видове) Thick &Spicy BBQ sauces (всички видове) Char Grill BBQ sauce Honey Hickory BBQ sauce
 • Nabisco (Nabisco/Phillip Morris)
 • A-1 Steak Sauce
 • Open Pit (Vlasic/Campbells)
 • BBQ sauces (всички видове)
 • Salsa пикантен сос
 • Chi Chi’s (Hormel)
 • Fiesta Salsa (всички видове)
 • Old ElPaso (Pillsbury)
 • Thick &Chunky Salsa Garden Pepper
 • Salsa Taco
 • Sauce Picante Sauce
 • Ortega (Nestle)
 • Taco Sauce
 • Salsa Prima Homestyle Salsa Prima Roasted Garlic Salsa Prima 3 Bell Pepper Thick &Chunky Salsa
 • Pace (Campbell’s)
 • Chunky Salsa Picante Sauce
 • Tostitos Salsa (Frito Lay/Peps!)
 • All Natural
 • All Natural Thick &Chunky Roasted Garlic Restaurant Style
 • Бисквити Delicious Brands (Parmalat)
 • Animal Crackers Ginger Snaps Fig Bars Oatmeal
 • Sugar Free Duplex Honey Grahams Cinnamon Grahams Fat Free Vanilla Wafers English Toffee Heath Cookies Butterfinger Cookies
 • Skippy Peanut Butter Cookies
 • Famous Amos (Keebler/Flowers Industries)
 • Chocolate Chip
 • Oatmeal Raisin
 • Chocolate Sandwich Peanut
 • Butter Sandwich
 • Vanilla Sandwich
 • Oatmeal Macaroon Sandwich
 • Frookies (Delicious Brands/Parmalat)
 • I’eanut Butter Chunk Chocolate Chip I )ouble Chocolate I ;rookwich Vanilla Frookwich Chocolate Frookwich Peanut Butter Frookwich Lemon Funky Monkeys Chocolate Ginger Snaps Lemon Wafers
 • Keebler (Keebler/Flowers Industries)
 • Chips Deluxe
 • Sandies
 • E.L.Fudge
 • Soft Batch Chocolate Chip
 • Golden Vanilla Wafers
 • Droxies
 • Vienna Fingers
 • Fudge Shoppe Fudge Stripes
 • Fudge Shoppe Double Fudge &
 • Caramel
 • Fudge Shoppe Fudge Stix
 • Fudge Shoppe Peanut Butter Fudge Stix
 • Country Style Oatmeal Graham Originals Graham Cinnamon Crisp Graham Chocolate Graham Honey Low Fat Creme Filled Wafers Chocolate Filled Wafers
 • Nabisco (Nabisco/Phillip Morris)
 • Oreo (всички видове)
 • Chips Ahoy! (всички видове)
 • Fig Newtons (и всички видове Newtons)
 • Lorna Doone
 • Nutter Butters
 • Barnum Animal Crackers
 • Nilla Wafers
 • Nilla Chocolate Wafers
 • Pecanz Shortbread
 • Family Favorites Oatmeal
 • Famous Wafers
 • Fudge Covered Mystic Sticks
 • Honey Maid Graham Crackers
 • Honey Maid Cinnamon Grahams
 • Honey Maid Chocolate Grahams
 • Honey Maid Oatmeal Crunch
 • Teddy Grahams
 • Teddy Grahams Cinnamon
 • Teddy Grahams Chocolate
 • Teddy Grahams Chocolate Chips
 • Cafe Cremes Vanilla
 • Cafe Creme Cappuccino
 • Pepperidge Farm (Campbell’s)
 • Milano
 • Mint Milano
 • Chessmen
 • Bordeaux
 • Brussels
 • Geneva
 • Chocolate Chip Lemon Nut Shortbread Sugar
 • Ginger Men Raspberry Chantilly Strawberry Verona Chocolate Mocha Salzburg Chocolate Chunk Chesapeake Chocolate Chunk Nantucket Chocolate Chunk Sausalito Oatmeal Raisin Soft Baked
 • Sesame Street (Keebler)
 • Cookie Monster Chocolate Chip Chocolate Sandwich Vanilla Sandwich Cookie Pals Floney Grahams Cinnamon Grahams Frosted Grahams
 • Snack Wells (Nabisco/Phillip Morris)
 • Devil’s Food Golden Devil ‘s Food
 • Mint Creme Coconut Creme Chocolate Sandwich Chocolate Chip Peanut Butter Chip Double Chocolate Chip
 • Десертни блокчета Power Bar (Kraft)
 • Oatmeal Raisin
 • Apple Cinnamon
 • Peanut Butter
 • Vanilla Crisp
 • Chocolate Peanut Butter
 • Mocha
 • Banana
 • Wild Berry
 • Harvest Bars
 • Apple Crisp
 • Blueberry
 • Chocolate Fudge Brownie Strawberry
 • Peanut Butter Chocolate Chip
 • Сладки напитки Carnatin Instant Breakfast Mix (Nestle)
 • Creamy Milk Chocolate Classic Chocolate French Vanilla Strawberry Cafe Mocha
 • Газирани напитки
 • Coca-Cola
 • Coca Cola Sprite
 • Cherry Coke Barq’s Root Beer Minute Maid Orange Minute Maid Grape Surge Ultra
 • PepsiCo
 • Pepsi Slice
 • Wild Cherry Pepsi Mug Root Beer Mountain Dew
 • Cadbury/Schweppes
 • 7-Up
 • Dr. Pepper
 • A &W Root Beer
 • Sunkist Orange
 • Schweppes Ginger Ale
 • Сокови смеси Capri Sun juices (Kraft/Phillip Morris)
 • Red Berry Suffer Cooler Splash Cooler Wild Cherry Strawberry Kiwi
 • Fruit Punch Pacific Cooler Strawberry Orange Grape
 • Fruitopia (Coca-Cola)
 • Grape Beyond Berry Lemonade Fruit Integration Kiwiberry Ruckus Strawberry Passion Tremendously Tangerine
 • Fruit Works (PepsiCo)
 • Strawberry Melon Peach Papaya Pink Lemonade Apple Raspberry
 • Gatorade (Quaker)
 • Lemon Lime Orange Fruitpunch Fierce Grape Frost Riptide Rush
 • Hawaiian Punch (Procter&Gamble)
 • Tropical Fruit Grape Geyser Fruit Juicy Red Strawberry Surfin
 • Hi-C (Coca-Cola)
 • Pink Lemonade Watermelon Rapids Boppin ‘Berry Tropical Punch Smashin ‘Wildberry Blue Cooler Blue Moon Berry Orange Cherry
 • Kool Aid (Kraft/Phillip Morris)
 • Blastin ‘Berry Cherry Bluemoon Berry Kickin ‘Kiwi Lime Tropical Punch Wild Berry Tea
 • Ocean Spray
 • Cranberry Juice Cocktail
 • Cranapple
 • CranGrape
 • CranRaspberry
 • CranStrawberry
 • CranMango
 • Squeeze It (Betty Crocker/General Mills)
 • Rockin ‘Red Puncher Chucklin ‘Cherry Mystery 2000
 • Sunny Delight (Procter&Gamble)
 • Sunny Delight Original
 • Sunny Delight With Calcium Citrus
 • Punch
 • Sunny Delight California Style Citrus Punch
 • Tang Juices (Kraft/Phillip Morris)
 • Orange Uproar Fruit Frenzy Berry Panic
 • Tropicana Twisters (PepsiCo)
 • Grape Berry
 • Apple Raspberry Blackberry Cherry Berry
 • Cranberry Raspberry Strawberry Pink Grapefruit Tropical Strawberry Orange Cranberry Orange Strawberry Banana
 • V-8 (CampbeH’s)
 • V8 Tomato Juices (всички видове)
 • Strawberry Kiwi
 • Strawberry Banana
 • Fruit Medley
 • Berry Blend
 • Citrus Blend
 • Apple Medley
 • Tropical Blend
 • Island Blend
 • Готови супи
 • Campbell’s
 • Tomato
 • Chicken Noodle
 • Cream of Chicken
 • Cream of Mushroom
 • Cream of Celery
 • Cream of Broccoli
 • Cheddar Cheese
 • Green Pea
 • Healthy Request
 • Chicken Noodle
 • Cream of Chicken
 • Cream of Mushroom
 • Cream of Celery
 • Campbell’s Select
 • Roasted Chicken with Rice
 • Grilled Chicken with Sundried
 • Tomatoes
 • Chicken Rice
 • Vegetable Beef
 • Chunky
 • Beef with Rice
 • Hearty Chicken &Vegetable
 • Pepper Steak
 • Baked Potato with Steak &Cheese
 • New England Clam Chowder
 • Soup to Go
 • Chicken Noodle
 • Chicken Rice
 • Garden Vegetable
 • Vegetable Beef &Rice
 • Simply Home Chicken Noodle Chicken Rice Garden Vegetable Vegetable Beef with Pasta
 • Healthy Choice (ConAgra)
 • Country Vegetable Fiesta Chicken Bean &Pasta Chicken Noodle Chicken with Rice Minestrone
 • Pepperidge Farms (Campbell’s)
 • Corn Chowder
 • Lobster Bisque
 • Chicken&Wild Rice
 • New England Clam Chowder
 • Crab Soup
 • Progresso (Pillsbury)
 • Tomato Basil Chicken Noodle Chicken &Wild Rice Chicken Barley Lentil
 • New England Clam Chowder Zesty Herb Tomato Roasted Chicken with Rotini Fat Free Minestrone Fat Free Chicken Noodle

 

Мутант в чинията

 

        „Каква трябва да бъде идеалната стока, от производ­ството на която може бързо да се спечели? Тя трябва да бъде нужна на потребителя – тогава ще се продава добре, независимо от ситуацията в страната. Стоката трябва да има легенда — която експлоатира една или друга висша идея — здраве, религия, любов към животните и пр. Продук­тите от соя притежават всичките тези качества… „

        Цитат от реклама на оборудване за производство на со­еви продукти.

 

        Спомнете си през последните две десетилетия в България как­ва теза се налагаше в средствата за масова информация – колко са полезни за здравето соевите продукти (соево мляко, соев каш­кавал, соево месо и пр.) и те се предлагаха във всеки диетичен магазин, пък и в обикновените маркети.

        Първо място в света по производство на ГИ-соя е САЩ. Но първо място в света по употреба на ГИ-соя заема твърдо Русия. Каква е причината за това, като се знае, че страната не спада към държавите, които традиционно употребяват соя. Може би рус­наците лековерно се доверяват на твърденията за „целебността“ на „нормалната“ и генетично променената соя и поголовно спаз­ват соевата диета. Вероятно не е така.

       Разгадаването на феномена е лесно – руснаците употребяват соя в огромни количества и във всякакъв вид, дори без да се досещат за това, защото ГМ-добавки се съдържат в почти всич­ки хранителни стоки на пазара. Не е ли така и с българския по­требител? Нима не е ясно, че ГМ-добавки се съдържат във всич­ки салами, наденици, луканки, шунки и пр. шумно ракламирани в СМИ хранителни стоки, които дори не могат да се нарекат „хра­ни“.

      В началото на 90-те години в Русия, както и в България, се . роди нов отрасъл от „хранителната“ индустрия – производство­то на аналози на хранителните стоки. В основата на отрасъла залегна соята. За да „подобрят“ месните и млечните продукти, производителите използваха натуралната и генномодифицира-на соя. Под „подобряване“ производителят разбира да се пести натуралният компонент (примерно месо и мляко), като се смени с ГМ-добавки (соев протеин), които са по-евтини и като цяло произведеният продукт е по-евтин. Днес соевите добавки присъ­стват в месните и млечните произведения на много, дори воде­щи производители и в България. Избройте имената на най-изве­стните български фирми, производителки на месо и месни про­дукти и няма да сбъркате, ако кажете, че употребяват в продук­цията си ГИ-соеви съставки. Белла-България, продължава на­гло да рекламира по електронните медии своите кренвирши и наденица „Леки“, кренвирши „Сачи“, шпек тип народен „Леки“…

       В момента има повече от 500 вида „хранителни продукти“, в които натуралната основа е сменена със соев сурогат. Целта на вкарването им в продукта е поевтиняването на производството за сметка на по-скъпия естествен компонент. Повечето произво­дители лъжат, като твърдят, че соевите буламачи придават допълнителни хранителни свойства и високи вкусови качества на храните.

      Твърди се например, че по съдържание на белтък 1 кг соя е равен на 3 кг говеждо месо или 80 кокоши яйца. Може и да е така, но растителният белтък едва ли може да замени животин­ския? Но че в натуралната соя присъства вещество, което е па­губно за щитовидната жлеза, едва ли някой днес споменава. Този факт е известен още от 50-те години. Нека да си припомним в саламите и шунките от соцвремето в България имаше ли соя? Дали нашите „партийни и държавни ръководители“ нямаха пред­става за вредата й върху здравето?

         Белтъчините в ГИ-соята са хибриди от бактериални и расти­телни организми, те са принципно нови белтъчини, затова не могат да бъдат причислени нито към растителните, нито към животинските – те са растително-животински белтък от живот-но-растение.

       Този „универсален“ белтък в един момент от полезен може да се превърне в патогенен и това зависи от най-малката промя­на в аминокиселинния състав в организма. Да се предвиди как ще се държи вграденият ген вбъдеще, е много трудно.

      Всъщност спекулациите по повод факта, че соята е богата на белтъчини, я направи популярна за кратко време сред вегетари­анците и сред хората с ниски доходи. В соята наистина се съдържат малко повече белтъчини в сравнение с другите бобо­ви култури, но истина си остава фактът, че соевите продукти са бедни на протеин, защото в нея се съдържа особен фермент, който потиска активността на белтъчините и ферментите, необходими за усвояването й. Термичната обработка на соята не убива този фермент. Освен това употребата на соя в храната може да дове­де до хронична неспособност да се реусвояват аминокиселини­те. А това води допълнително до нарушения в организма на чо­века.

         Свойствата на соята да взаимодейства с ферментите и амино­киселините в организма може да доведе до печални последици за главния мозък. Д-р Уайт и колегите му от Хавайския център за изследвания предполагат, че изофлавоните на соевите про­дукти се проявяват чрез взаимодействието с тирозин-киназоза-висимите механизми, които осигуряват оптимална структура и активност на хипокампа (област от мозъка, който участва в обу­чението и формирането на паметта).

       Нормално е в хипокампа да се открива голямо количество тирозин-киназа. Но изофлавонът на соята съдържа вещества, които намаляват скоростта на химическите, включително и фер-ментативните реакции, или ги потискат. Въздействието на ГИ-соята върху тирозин-киназата в хипокампа може да блокира дълговременната памет.

         Освен това Националният център по токсикология в САЩ през 1997 г. е установил, по-точно е потвърдил, резултатите от по-ранни изследвания през 1959 г., че изофлавоните на соята разру­шават щитовидната жлеза.

       През 1996 г. британският Департамент по здравеопазването предупреждава, че изофлавоните са опасни за детския организъм и бременните жени.

          Днес американски и английски учени окончателно са устано­вили, че изофлавоните оказват антиестрогенно действие, което влияе на менопаузата при жените.

Д-р Стенли Бас, на когото обичат да се позовават адептите на „здравословното“ ГИ-хранене, в своя многостраничен труд, след претенциозни и не много ясни обосновки за полезността на со­евия сурогат, накрая пише:

         „Макар че влиянието на соевите продукти върху здравето на човека още не е изучено, но вече с увереност може да се каже, че продуктите от соя са здравословна храна… „

           Доктор Бас не е единствен в своите лошо обосновани твърде­ния за полезността на соята. «Подобни писания има и в българската преса.

 

Коментари на специалиста

         ГМ-компонентите могат да предизвикат непредсказуеми про­мени в самата природа на нашата храна. Гените на бактериите, вирусите и насекомите, които никога не са влизали в човешката храна, сега са „вплетени“ в нея. Никой не знае безопасно ли е това. Генното инженерство не е безгрешна наука. Учените мо­гат, без да се стремят към това, да променят генома на растени­ята, в резултат на което могат да възникнат невиждани по-рано белтъчини със съвършено неизвестни свойства.

          Джон Фаган, професор по молекулярна биология, Maharishi University of management Fairfield, Iowa.

           Дългосрочни изследвания, проведени в азиатски страни, кои­то имат традиционно соево меню, са установили, че мъжете, които постоянно употребяват соя (поне два пъти седмично), имат по-големи нарушения в главния мозък, за разлика от онези, кои­то никога не са използвали соеви продукти или са ги употребя­вали рядко.

Храната на Франкенщайн

       На свой ред японските учени дълго време изучават влияние­то на соевите продукти върху тироидните хормони (на щито­видната жлеза) на здрави хора.

          Резултатите се оказват потресаващи. Приемането на 30 грама (две супени лъжици) соеви продукти на ден, в продължение на един месец води до силно повишаване на тироид- стимулиращия хормон (TSH), който се произвежда от хипофизата.

        А това означава потискане на тироидната функция, което води до развитие на гуша при по-възрастните хора.

          Колебанието на нивата на тироидите в организма на децата най-често се оказва причина за автоимунни заболявания или ре­акции. Изследователи от Медицинския колеж на Корнейлския университет показват, че деца с автоимунни заболявания на щитовидната жлеза, са хранени в по-ранни периоди с голямо количество соево мляко.

           В предишни изследвания е доказано, че деца, които страдат от диабет, два пъти повече са хранени в детството със соеви продукти.

             Учени от Шведския национален институт по здравето откри­ли връзка между активността на тирозин-хидроксилазата, рецеп­торите на тироидния хормон, и изтощеното ниво на допамина в областта на мозъка, свързани с нарушаването на движенията при болестта Паркинсон.

             Още се оказва, че соята води до загуба на тегло на главния мозък. Тези данни са получени в резултат на внимателно меди­цинско изследване на 864 мъже. Обикновено изсъхването на мозъка протича в старческа възраст. Но у любителите на соята този процес започва по-рано и протича по-бързо. В соевите про­дукти се съдържат фитоестрогени, основен компонент в които са изофлавоните – вещества, които много приличат на половите хормони у млекопитаещите.

              Д-р Уайт е открил, че изофлавоните се конкурират с естестве­ните естрогени в организма и водят до нарушения в половата функция на човека.

           В процеса на еволюционното си развитие растенията са изра­ботили много защитни механизми. Някои имат бодли, други -пош аромат, трети са отровни.

           Според невроендокринолога Клаудия Хагес от Седар-Санай-ския медицински център соята си е изработила механизма за кон­трол на раждаемостта на вида животни, който традиционно се храни с нея. Т.е. тя е своего рода орален контрацептив. Такива в соята са фитоестрогените, които взаимодействат с хормоните на млекопитаещите, контролиращи репродуктивните функции и рас­тежа на организма. Резултатът от това взаимодействие е рязко­то намаляване на раждаемостта сред животните. Не се ли опит­ват Щатите с ГИ-соята да сринат демографски народите от тре­тия свят, а в момента и нас, хората от бившия Източен блок?

          Изследвания, проведени в Хонолулу, показват, че соевите фитоестрогени предизвикват деменция (слабоумие) у хората.

           Смята се, че мозъкът на мъжа съдържа ароматаза – фермент, който преработва тестостерона в естрадиол. Изофлавоните бло­кират този процес на превръщане, което незабавно се отразява па състоянието на мозъка и, естествено, на организма като цяло.

              Все повече и повече изследователи потвърждават, че естро-гсните са необходими за възстановяване на невроналните струк­тури на стареещия мозък.

         В главния мозък съществуват калций-свързващи белтъчини, които участват в защитата му от невродегенеративните проце­си. По-стари изследвания, проведени с лабораторни животни в Бригамския университетски център по изучаването на мозъка, показват, че ако фитоестрогените на соята попаднат в организма дори за кратък период от живота, съществено повишават ниво­то на фитоестрогените в мозъка и намаляват концентрацията на калций-свързващия белтък.

           Освен това мозъкът използва тирозина и фенилаланина за синтеза на важните невротрансмитери – допамина и норепинеф-рина – веществата, които осигуряват активността на организма. Допаминът е нужен за координиране на мускулната работа. На­пример болестта Паркинсон се характеризира с намаляване на синтеза на допамина. И друг важен факт – засилването на депре­сията и други нарушения в настроението зависят от ниското ниво на допамина и норепинефрина.

            Синдромът дефицит на внимание у децата учените пряко свързват с разбалансировката на допаминовата система.

           Доказано е, че соята влияе на активността на тирозин-хидрок-силазата на животните, предизвиквайки сериозни нарушения в синтезирането на допамина.

           Употребата на хранителни добавки със соев лецитин по вре­ме на бременността води до намаляване активността в кората на мозъка на ембриона.

        Апологетите на соевото хранене твърдят, че чрез техноло­гичния процес съществено могат да намалят вредата от соята.

          Например в производството на соево мляко зърната се наки­сват в алкален разтвор, а след това се нагряват до 115 градуса за отстраняване на колкото може по-голямо количество вредни ве­щества. Този метод обаче съвсем не отстранява всички вредни вещества, които се съдържат в соята. Освен това този метод води до страничен ефект: останалите след преработката в соята полезни белтъчини се превръщат на практика непреработваеми, което превръща соята безполезна, баластна за организма.

        Фитатите пък блокират усвояването на минералните вещест­иа, те остават в соевото мляко непроменени и продължават чер­ната си работа по разрушаване на главния мозък. Има и друго илияние на соята върху мозъка – чрез съдържащата се в нея фитокиселина. Фитокиселината се съдържа в обвивката на семе­ната и е повече известна като вече споменатите фитати. Фитоки­селината блокира усвояването на важни минерални вещества в храносмилателния тракт – калций, магнезий, желязо и особено цинк.

        Справка. Цинкът е необходим елемент, значението му се оп­ределя от това, че той влиза в състава на хормона инсулин, кой­то участва във въглехидратния обмен и в други важни фермен­ти, участва в кръвотворенето, във фотохимичните реакции в про­цеса на зрението, в дейността на жлезите с вътрешна секреция. При недостиг на цинк у децата се задържа растежът, възможни са забавяне на половото съзряване, поразяване на кожата и сли­зестите обвивки, дерматити, олисяване и др.

          Според изследванията на Фонда Уестън соята съдържа мно­го високо ниво на фитокиселини във форма, която на практика не може да се неутрализира и въздейства върху абсорбцията (поглъщането) на цинка и други минерални вещества. По данни на диетолога Сали Фалон още през 1967 г. учените са доказали, че соевите продукти, съдържащи се в детското хранене, водят до отрицателен баланс на цинка в организма на детето, което води до задържане на растежа. Дори допълнителното приемане на цинк не отслабва пагубното влияние на соята. Фалон смята, че задържането на растежа е особено опасно за новородените, тъй като то е свързано с натрупването на липиди в миелина (об­вивката на нервните влакна), неизбежно водещи до нарушение в развитието на мозъка и нервната система.

      Известно е, че цинкът има важна роля в предаването на нерв­ните импулси между клетките на главния мозък. Недостигът на цинк у децата води до влошаване на паметта, апатия и умствена умора. Преди известно време бяха проведени изследвания, кои­то потвърдиха резултатите с 35-годишна давност: в мозъка съще­ствуват специални цинкосъдържащи неврони, които участват в нормалните и патологичните процеси в мозъка.

      Освен това се предполага, че в процеса на стареене мозъчни­те тъкани обедняват на цинк, а това е един от факторите за бо­лестта Алцхаймер.

        Днес учените са обезпокоени сериозно от включването на соевите компоненти в детското хранене. Президентът на Асоци­ацията на диетолозите в Мериленд (САЩ) д-р Мери Ениг заяви, че високата концентрация на фитоестрогени на соята в детското хранене води до ранно полово съзряване на момичетата и нару­шение във физическото развитие на момчетата.

         Изофлавоноидите са вещества от растителен произход, кои­то поради силното си сходство с естрогените ( половите хормо­ни) на човека са наречени фитоестрогени. Естрогените отгова­рят за функциите на половата система, за калциевия обмен, иму­нитета, появяването на тумори и кръвотворенето. Соята, която се добавя в детското хранене, увеличава концентрацията на фи­тоестрогените на килограм тегло с 6-11 пъти над нормата, което предизвиква хормонален срив у децата.

         Например две чаши соево мляко на ден вече са достатъчни да разстроят менструалния цикъл при жените.

          Резултатите от тестването на кръвта на новородени деца, ко­ито се хранят частично със соеви продукти, показват, че концен­трацията на изофлавони 13-22 пъти надвишава нормалната кон­центрация на собствените естрогени в ранния период от живота.

          Освен това соевите добавки в детското хранене съдържат невротоксините алуминий, кадмий, флуор.

       Изследвания показват, че концентрацията на алуминий в со­евото мляко е 100 пъти, а на кадмия – 8-15 пъти над съдържани­ето им в майчиното мляко.

          Шведски медици, осъзнавайки проблема, препоръчват голе­ми ограничения в употребата на соеви продукти в детското хра­мене.

       В Англия и Австралия обществените медицински организа­ции съветват родителите да се съветват с лекар, преди да хранят мецата си със соеви продукти.

          Министерството на здравеопазването на Нова Зеландия смя­та, че соевата хранителна формула може да се прилага към деца само под наблюдението на лекаря и само според медицинските показания. При това лекарят трябва да знае за взаимодействие­то па соята с тироидната функция в организма. Именно лекарят, а не изобретателите на новата „здравословна“ диета на основата на соевите продукти.

         В своята практика за лечение на наднорменото тегло и затлъ­стяването, както и за назначаването на разтоварващ и неразто-нарващ (поддържащ) режим на хранене група руски лекари на­чело с Михаил Гинзбург използваха специално разработена хра­нителна смес „Доктор Слим“, създадена на базата на млечни и соеви белтъчини, като се позоваха на на недостига на натурално мляко в страната…

           Изводът е, че соята във всякакъв вид, дори в най-добрия, не може да поддържа добро здраве у човека.

 

      Продуктите, които съдържат ГМО, могат да се разделят на три категории:

Популярни добавки на основата на ГМ-компоненти

1. Продукти, които съдържат ГМ-компоненти (основно транс­генни царевица и соя). Те се добавят в хранителните продукти като структуриращи, подслаждащи, оцветяващи вещества и за повишаване съдържанието на белтъчините.

2. Продукти, преработени от трансгенни суровини (соева из­вара, соево мляко, чипсове, царевични снаксове, доматена пас­та).

3. Трансгенни зеленчуци и плодове, а е възможно скоро и животни, които се хранят с ГМ-храна.

 

    Рибофлавин ( витамин В2) – Е101 (Riboflavin; Riboflavin-5-Phosphate Sodium) и E-101A, произведен от ГМ-микроорганиз-ми, одобрен за продажба в редица страни, добавя се в кашите, безалкохолните напитки, детското хранене и продуктите за от­слабване.

     Карамел (Е-150, Plain Caramel) и ксантан (Е-415, Xanthan Gum), произведени от ГИ-зърна.

      Лецитин (Е-322, Lecithins), произвежда се от соя. Лецитинът свързва водата и мазнините в едно и се използва като млечен компонент в млечните смеси, бисквитите, шоколада, хляба и пр. Днес той се рекламира широко по телевизиите като полезен за растежа и умственото развитие на децата. Помнете, че лецитинът е само свързваща основа – като желатина, и нищо повече. Уси­лената реклама на лецитина показва, че започва масирана атака срещу българския потребител, с цел да се манипулира да упо­требява ГИ-сурогати.

 

Добавки с висока степен на вероятност от съдържание на ГМ-компоненти:

 •  Е-153 — Vegetable Carbon (растителен въглен); E-160d — Armatto, Bixin, Norbixin (Аннато, биксин, норбик-син);
 • Е-161с — Paprika extract, Capsanthin, Capsorubin (екстракт от чушки, капсантин, капсорубин);
 • Е-308 — Synthetic Gamma-tocopherol; Е-309 — Synthetic Delta-tocopherol;
 • Е-471 — Mono- and Diglycerides of Fatty Acids (Моно- и диг-лицериди на мастните киселини);
 • Е-472а — Acetic Acid Esters of Mono- and Diglycerides of Fatty Acids (ефири на моно- и диглицеридите на оцетната и мастните киселини);
 • Е-473 — Sucrose Esters of Fatty Acids (ефири на захарозата и мастните киселини);
 • Е-475 — Polyglycerol Esters of Fatty Acids (ефири на полигли-цсридите и мастните киселини);
 • Е-476 — Polyglycerol Polyricinoleate (полиглицерин – полири-цинолеати);
 • Е-477 — Propane-1, 2-diol Esters of Fatty Acids (Пропан-1, 2-диолови зфири на мастните киселини);
 • E-479b — Thermally Oxidized Soya Bean Oil Interacted with Mono- and Diglycerides of Fatty Acids (Термично окислено соево и бобово масло с моно- и диглицериди на мастните киселини);
 • Е-570 — Fatty Acids (мастни киселини);
 • Е-951 — Aspartame (аспартам, или нутрасуит).

 

Кратък списък на ГИ-продуктите

 • Соево масло – използва се в сосовете, пастите, бисквитите и добре изпържената храна във вид на имитация на скъпа истин­ска мазнина, за да създаде привидно вид на продукт с високо качество.
 • Необезмаслено соево брашно – използва се като набухва-тел за тесто в хлебопекарната промишленост.
 • Растителни масла, или растителни мазнини – най-често се съдържат в бисквитите и чипсовете.
 • Малтодекстрин – вид нишесте, което действа като „основен агент“ (промотор), използва се в детското хранене, супите на прах и в десертите на прах.
 • Ксантам – евтин мастен елемент, извлечено от зърнени кул­тури нишесте, използва се в нискокачествените супи, от типа „добави вода“ и в бульоните.
 • Глкжоза или глюкозен сироп – захар, която може да се про­изведе от маисово нишесте, използва се като подсладител, съдържа се в напитките, десертите, бързото хранене в ресторан­тите fast food.
 • Декстроза – подобна на глюкозата, може да се произведе от маисово нишесте. Използва се в бисквитите, чипсовете за по­стигане на кафяв цвят, за подсладител в енергийните спортни напитки.
 • Сироп с повишено съдържание на фруктоза – прилича на декстрозата, но е по-сладък, използва се в същия набор от про­дукти, какъвто и глюкозата и декстрозата.
 • Евтините салами и кремвирши – 4-5 лв. за килограм, а също и пушените колбаси.
 • Соевото брашно се използва широко при производството на кайма, хамбургери, пълнежи.

 

Продукти, в които ГМО по принцип не се съдържат:

-  повечето плодове и зеленчуци: дини, пъпеши, домати, гроз­де, праскови, сливи, ягоди (с изключение на картофите, цареви­цата, в редки случаи – цвеклото);

-  натуралните сокове

-  водата

-  натуралното кисело и прясно мляко и млечните продукти от тях.

 

Какво съдържат саламите и кренвиршите

-  Текстурирания соев белтък Profam 974, Arcon F, S, T или TVP 165-114;

-  Усилващия „месния“ вкус натриев глутамат, Е-621;

-  За увеличаване на теглото на готовата продукция се използ­ват полизахаридите – карагинан NBF-270, GPI 200 (Carrageenan and its Salts, E-407); за създаване на зрителна „месна“ илюзия -стабилизатор на цвета – натриев ериторбат – изоаскорбинат на­трий Sodium Erythorbate, Е-316;

- За по-наситен „месен“ оттенък – 772 -Diphosphate tetrasodium, I’-450.

- Всичко това се смесва със Sodium Erythorbate, Е-316 „Традиционните“ консерванти, антиоксиданти, емулгатори

     Според производителите са полезен и ценен хранителен продукт. Когато купувате натурално месо, се убедете, че наистина ку­пувате месо, а не продукт от генномодифицирана соя.

            Справка: През януари 1994 г. Белият дом (САЩ) издаде от­чет за първия генетично променен хормон (BST) и неговото из­ползване. ЕС не го прие и обяви седемгодишен мораториум за използване на BST в своите страни до 2002 г. Забраната в ЕС за всичкото американско говеждо месо, което съдържа хормоните на растежа и антибиотици, доведе до скандал в Световната гьрговска организация. Организацията обяви, че забраната на говеждото с високо съдържание на хормони е нарушение на пра­вилата за свободната търговия.

              Помнете, че хранейки се с американско говеждо месо, „пържо­лите на Буш“ и млечните им продукти, вие напълно реално за­плашвате здравето си.

 

Соевото мляко

         Течността, получена от счукана и сварена на пара соя, с под­сладители, ароматизатори, оцветители и консерванти и не съдържаща лактоза, а белтъка – карнитин, и минерални вещест­ва, се нарича соево мляко. Това мляко е обявено за ценен храни­телен продукт и се препоръчва в детското хранене.

Коментари на специалиста:

       Достатъчно разпространена е грешката, когато на етикетите или в ценовия разпие на соева основа отбелязват соевото мляко без кавички и уговорки. Това е нарушение, тъй като то не е мля­ко.

         В рекламата обикновено се посочва, че соевото мляко съдържа калций, желязо, цинк, фолиева киселина, витамини. Но тези вещества просто са добавени в соевата течност, важният компонент калций въобще не се усвоява от организма.

       В медицината е известно, че калцият се отнася към трудно усвояемите вещества, а той се усвоява само с витамин Д и доба­вянето му в продукта е безполезно. В най-добрия случай той се извежда от организма, но може да се отлага по съдовете на сърцето, белия дроб и други органи, предизвиквайки калцина-ция, а това е тежко заболяване и едва ли производителите на соевото „мляко“ ще ви компенсират за увреденото здраве. На нито една опаковка, в нито в една реклама производителят на соеви продукти не посочва, че преди да ги употребява, се изиск­ва консултация с лекар.

          Мнение на специалиста: Нарушаването на биомеханиката на калция може да доведе до деминерализация на организма или обратното, до излишък от минерални вещества в тъканите. След това концентрацията на минерални вещества може да повлече след себе си образуването на втвърдявания, кисти, камъни, кои­то на свой ред водят до хронични заболявания.

 

 

     За усвояването на калция е необходимо спазването на много сложни условия.

        За да работи нормално сърцето, на един йон калций в плаз­мата на кръвта трябва да се падат два йона калий; фосфорът тряб­ва да постъпва с храната 1,5 пъти повече, съотношението с маг­незия да бъде 1:0,5. Освен това са нужни много витамини – А, Д, Е, С, цялата група витамини В, амино- и органични киселини.

     Всичко това в комплекс може да се получи от натуралните продукти от растителен и животински произход.

           Помнете, че витамин В1 (тиамин) и В12 (цианкобаламин), поети заедно, са безполезни.

           Основната функция на витамин Д (калциферол) е усвояване­то на калция от организма и регулирането на фосфорно-калцие-пия баланс. Източници на витамин Д са яйцата, млякото, краве­то масло, черният дроб, рибата, т.е. продуктите, които съдържат холестерин. Витаминът влиза в състава на секретите на самата кожа, затова се отмива от ръцете при миене със сапун. Масажът на тялото стимулира производството на витамин Д, запазвайки кожата здрава, млада и красива. Източници на биологично цен­ния калций са магданозът, добавен в месните супи или бульони-re, свинската котлета с картофи и копър, натуралният (не соев) кашкавал (той е шампион по съдържание на калций – 1100-750 мг/ на 100 г продукт), сусамовата и слънчогледовата халва. Много калций има в зелето, чесъна, целината, черната боровинка, яго­дите, черешите. Спанакът и киселецът забавят усвояването на калция. Те съдържат фитинова киселина, която в резултат от вза­имодействието с калция образува неразтворими соли – фитати и оксалати, които затрудняват усвояването на калция.

        От соевото мляко произвеждат извара, йогурт, кашкавал, но тези продукти имат само рекламна ценност. Известно е, че мля­кото се пресича под действието на млечната киселина, която из­работват млечнокиселите бактерии (българската лактобактерия, термофилния стрептокок) от млечната захар (лактозата).

         Соевата течност не съдържа лактоза, а значи не може да ста­ва дума за извара, йогурт или кашкавал от соя. Ако се използват спецтехнологиите в производството на соевите продукти, те не могат да бъдат наречени йогурти, кашкавали или извара. Така соята се категорично влиза в списъците с фалшификациите, т.е. продуктите менте. Всеки, който иска да бъде здрав, трябва да изключи соевите сурогати от менюто си. Когато купувате про­дукт, особено внесен от чужбина, обърнете внимание на етике­та, търсете специална маркировка – ГМИ (генномодифициран източник) или европейското GM, ако ги има, значи това е гене­тично изменена продукция.


 

        За съжаление българските производители не изпълняват изи­скването за задължителна маркировка на ГИ-продуктите и това невинаги е свързано с преднамереното желание да се скрие този факт. Самите производители сами не знаят каква суровина из­ползват, т.е. са некомпетентни. Затова трябва да бъдем много внимателни, особено когато четем добавките с индекса Е. Не купувайте хляб с т.нар. подобрители и разбухватели. Избягвай­те ресторанти от типа Fast Food, MacDonald’s (по цял свят тези заведения не се наричат fast-food, a filth-food, т.е. замърсена храна).

          Неотдавна служители от шведското ведомство по контрол на хранителните продукти и лекарствата заедно с учени от Сток­холмския университет внимателно изследваха повече от 100 предприятия за обществено хранене, където се приготвя фаст-фуд, включително закусвални, кафенета и ресторанти, и откри­ха, че всички изброени видове храна, съдържат невероятно ви­сока концентрация на най-силния канцероген акриламида (acrylamide).

           Причината за образуването на акриламида е нагряването на богатата на въглехидрати храна. Това правило било потвърде­но и за ориза, което учудило биохимиците, защото той тради­ционно се смята за диетичен продукт.

         Според класификацията на Управлението по охрана на окол­ната среда в САЩ (The US Environmental Protection Agency) ак-риламидът влиза в групата на канцерогените, последиците от който се оценяват като „средно тежко състояние“.

             Според изискванията на Световната здравна организация един литър вода за пиене трябва да съдържа не повече от един мик-рограм акриламид. Но според изискванията на страните от ЕС допустимият предел на концентрацията му е намален до 0,1 мик-рограма.

Мнение на специалиста:

            Американците са нация, която не иска да губи времето си за пълноценно хранене и за това плаща със затлъстяване, артрит, атеросклероза и инфаркти. Тези заболявания са последица от ежедневното хранене с фаст-фуд, защото според статистиката средният американец посещава подобни заведения девет пъти седмично.

          В Русия са забранени добавките Е-121, Е-123, Е-240, също и оцветителят Е-173 (алуминий).

          Според международни класификации към канцерогените спа­дат Е-103, Е-105, Е-121, Е-123, Е-125, Е-126, Е-130, Е-131, Е-142, Е-152, Е-210, Е-211, Е-213 — 217, Е-240, Е-330, Е-447;

Алергените са: Е-230, Е-231, Е-232, Е-239, Е-311-313;

         Причиняващи заболявания на черния дроб и бъбреците – Е-171-173, Е-320-322.

 

 

Фирми, които търгуват с ГМ-продукти

 • Компанията производител Unilever:
 • Lipton (чай) Brooke Bond (чай) Calve (майонеза, кетчуп) Rama (масло)
 • Делми (майонеза, йогурт, маргарин) Алгида (сладолед) Knorr (подправки)
 • Компанията производител „Нестле“:
 • Nescafe (кафе и мляко)
 • Maggi (супи, бульони, майонеза, подправки, картофено пюре) Nestle (шоколад) Nestea (чай)
 • Nesquik (какао)
 • Компанията производител Kellog’s
 • Corn Flakes (зърна) Frosted Flakes (зърна) Rice Krispies (зърна) Corn Pops (зърна) Smacks (зърна)
 • Froot Loops (цветни зърнени закуски) Apple Jacks (зърнени закуски c вкус на ябълка) All-bran Apple Cinnamon/ Blueberry (зърнени закуски лични вкусове)
 • Chocolate Chip (шоколадови чипсове) Pop Tarts (бисквити с пълнеж) Nutri-grain (тостове с пълнеж) Crispix (бисквити) Smart Start (зърна) All-Bran (зърна) Just Right Fruit & Nut (зърна) Honey Crunch Corn Flakes (зърна) Raisin Bran Crunch (зърна) Cracklin» Oat Bran (зърна)
 • Компания производител Hershey’s
 • Toblerone (шоколад, всички видове) Mini Kisses (бонбони) Kit-Kat (шоколадово блокче) Kisses (бонбони)
 • Semi-Sweet Baking Chips (бисквити)
 • Milk Chocolate Chips (бисквити)
 • Reese’s Peanut Butter Cups (фъстъчено масло)
 • Special Dark (тъмен шоколад)
 • Milk Chocolate (млечен шоколад)
 • Chocolate Syrup (шоколадов сироп)
 • Special Dark Chocolate Syrup (шоколадов сироп)
 • Strawberry Syrop (ягодов сироп)
 • Компанията производител „Mars“
 • M&M’s Snickers Milky Way Twix Nestle
 • Crunch (шоколадово-оризови зрънца) Milk Chocolate Nestle (шоколад) Nesquik (шоколадова напитка) Cadbury (Cadbury/Hershey’s) Fruit & Nut
 • Компанията производител Heinz
 • Ketchup (regular & no salt) (кетчуп)
 • Chili Sauce (чили сос)
 • Heinz 57 Steak Sauce (сос за месо)
 • Компанията производител Hellman’s
 • Real Mayonnaise (майонеза)
 • Light Mayonnaise (майонеза)
 • Low-Fat Mayonnaise (майонеза)
 • Coca-Cola
 • Coca-Cola
 • Sprite
 • Cherry Coca Minute Maid Orange Minute Maid Grape
 • Компанията производител PepsiCo
 • Pepsi
 • Pepsi Cherry
 • Mountain Dew
 • Компания-производител Frito-Lay/PepsiCo
 • (ГМ-компонентите могат да се съдържат в маслото и други компоненти)
 • Lays Potato Chips (all) Cheetos (all)
 • Компанията производител Cadbury/Schweppes
 • 7-Up
 • Dr. Pepper
 • Компанията производител Pringles (Procter&Gamble)
 • Pringles (чипсовете c вкусове Original, Low Fat, Pizza-licious, Sour Cream & Onion, Salt & Vinegar, Cheezeums).

Из книгата: „ГМО = ДИАБЕТ, РАК… СМЪРТ“; Първо издание Съставила: Росица Тодорова Редактор: Пламен Григоров

Виж оценките
Оцени тази статия

Едмон Дантес
затвори Име: Едмон Дантес
Email: info@prosvetise.com
Сайт: http://www.prosvetise.com
За автора: Месторождение: град Добрич Местопребиваване: София Дата на раждане: 15.04.1988 Образование: Средно - Езикова гимназия "Гео Милев" - профил английски език; Висше - УНСС, специалност "Маркетинг" Любими цитати: "За лудите ! Различните ! Бунтарите ! Непримиримите ! Тези, които виждат нещата по различен начин ! Те не са любители на правилата и не се прекланят пред статуквото! Можете да ги цитирате, да не се съгласите с тях, да ги величаете, или да ги хулите! Но единственото нещо, което не можете да направите е да ги игнорирате! Защото те променят нещата. Те тласкат човешката раса напред! И някои може да ги мислят за луди, но ние ги намираме за гениални ! Защото хората, които са достатъчно луди да мислят, че могат да променят света, са тези, които го правят!“ Джак Керуак Хобита: Колекциониран и препрочитане на книги; Кино; История; Литература и НаукаОще от автора (1686)

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright Просветисе.Бг © 2012 BPG Group. Всички права запазени

Еволюция в знанието